ප්රධාන වශයෙන් නව ඖෂධ අතරමැදි සංවර්ධනය හා නිෂ්පාදනයෙහි නිරත වේ

පිළිකා මර්දන, හෘද වාහිනී, මානසික රෝග සහ වෙනත් ක්ෂේත්‍රවල නිරත වේ

top_03
head_bg1

Apis අතරමැදි කේන්ද්රාපසාරී

factory2

Apis අතරමැදි වියළි

factory3

Apis අතරමැදි මව් මත්පැන් ප්රතිසාධනය

factory4

Apis අතරමැදි කෘතිම ප්රතික්රියාව


factory

ඉඟි