ප්රධාන වශයෙන් නව ඖෂධ අතරමැදි සංවර්ධනය හා නිෂ්පාදනයෙහි නිරත වේ

පිළිකා මර්දන, හෘද වාහිනී, මානසික රෝග සහ වෙනත් ක්ෂේත්‍රවල නිරත වේ

top_03
head_bg1
 • 3-(Chloromethyl)heptane

  3-(ක්ලෝරොමෙතිල්) හෙප්ටේන්

  3-(ක්ලෝරොමෙතිල්) හෙප්ටේන් TIMTEC-BB SBB005809;

  3-(ක්ලෝරොමෙතිල්)-හෙප්ටන්;

  3-ක්ලෝරොමෙතිල්-හෙප්ටන්;

  ක්ලෝරෝ-අයිසෝ-ඔක්ටේන්;

  හෙප්ටේන්, 3-(ක්ලෝරොමෙතිල්)-;

  හෙක්සේන්,1-ක්ලෝරෝ-2-එතිල්-;

  1-ක්ලෝරෝ-2-එතිල්හෙක්සේන්;

  3-(ක්ලෝරොමෙතිල්) හෙප්ටේන්

 • 2-Chloro-5-iodobenzoic acid

  2-ක්ලෝරෝ-5-අයඩොබෙන්සොයික් අම්ලය

  2-Chloro-5-iodobenzoic අම්ලය 2-CHLORO-5-IODOBENZOIC අම්ලය;

  බට්පාර්ක් 1001-43;

  2-Chloro-5-iodobenzoic අම්ලය, 98+%;SOTA-011;

  2 - ක්ලෝරෝ - 5 - අයඩින් බෙන්සොයික් අම්ලය;

  Chloro-5-iodobenzoicA;

  2-Chloro-5-iodobnezoic අම්ලය;

  2-choloro-5-iodobenzoicacid

 • 3-Chloro-1-propanol

  3-ක්ලෝරෝ-1-ප්‍රොපනෝල්

  3-ක්ලෝරෝ-1-ප්‍රොපනෝල් ට්‍රයිමෙතිලීන් ක්ලෝරෝහයිඩ්‍රින්;

  1-ක්ලෝරෝ-3-ප්‍රොපනෝල්;

  3-ක්ලෝරෝ-1-හයිඩ්රොක්සිප්රොපේන්;

  3-ක්ලෝරෝ-1-ප්රොපානෝ;

  3-ක්ලෝරොප්රොපේන්-1-ඕල්;

  3-ක්ලෝරොප්රොපනෝල්;

  3-ක්ලෝරොප්රොපානෝල්-1;

  3-ක්ලෝර්ප්රොපන්-1-ඕල්

 • Chloroacetaldehyde dimethyl acetal

  Chloroacetaldehyde dimethyl acetal

  ඩිමෙතිල්ක්ලෝරෝඇසිටල්;

  2-ක්ලෝරෝ-1,1-ඩිමෙතොක්සයිතේන්;

  Ethane, 2-chloro-1,1-dimethoxy-;

 • 4-Chloro-4′-fluorobutyrophenone

  4-Chloro-4′-fluorobutyrophenone

  4-Chloro-4′-fluorobutyrophenone

 • 2,2′-Dichlorodiethyl ether

  2,2′-ඩයික්ලෝරෝඩීතයිල් ඊතර්

  2,2′-Diclorodiethyl ether 1,1'-oxybis(2-chloro-ethan;

  2,4′-ඩයික්ලෝරෝඩයිතයිලදර්;

  1,5-dichloro-3-oxapentane;

  1,1′-ඔක්සිබිස්(2-ක්ලෝරෝ)ඊතේන්;

  බීටා-ක්ලෝරෝඑතිලෙදර්;

  බීටා,බීටා'-ඩයික්ලෝරෝඩයිතයිලදර්;

  බීටා,බීටා'-ඩයික්ලෝරෝඑතිලෙදර්;

  BIS(2-ක්ලෝරෝඊතයිල්)ඊතර්

 • 1-Chlorohexane

  1-ක්ලෝරෝහෙක්සන්

  1-ක්ලෝරෝහෙක්සන් හෙක්සයිල් ක්ලෝරයිඩ්;

  N-HEXYL ක්ලෝරයිඩ්;

  1-ක්ලෝරෙක්සන්;

  1-ක්ලෝරෝහෙක්සන්,98+%;

  n-Hexylchlorid;

  1-ක්ලෝරොහෙක්සේන්;

  1-ක්ලෝරෝහෙක්සන්,95%;

  එන්-ක්ලෝරෝහෙක්සන්

 • 1,6-Dichlorohexane

  1,6-ඩික්ලෝරෝහෙක්සන්

  1,6-ඩික්ලෝරෝහෙක්සන්

  හෙක්සැමෙතිලීන්ක්ලෝරයිඩ්;

  හෙක්සැමෙතිලීන්ඩික්ලෝරයිඩ්;

  1,6-ඩික්ලෝරෝහෙක්සන්,97%;

  1,6-DICHLOROHEXANE98+%;

  1,6-ඩික්ලෝරෝහෙක්සේන්,98%100GR;

  1,6-ඩයික්ලෝරෝ-එන්-හෙක්සාන්;

  හෙක්සැමෙතිලීන් ක්ලෝරයිඩ් හෙක්සැමෙතිලීන් ඩයික්ලෝරයිඩ්;

  1,6-ඩයික්ලෝරෝහෙක්සැන්ෆෝර්සින්තසිස්

 • 1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane

  1,2-Bis(2-chloroethoxy)එතේන්

  1,2-Bis(2-chloroethoxy)එතේන් Ethane,1,2-bis(2-chloroethoxy)-;

  1,2-bis (2-chloroethoxy) -ඊතන්;

  1,2-Bis(chloroethoxy)එතේන්;

  1,8-ඩික්ලෝරෝ-3,6-ඩයොක්සොක්ටේන්;

  1-ක්ලෝරෝ-2-[2-(2-ක්ලෝරෝඑතොක්සි)එතොක්සි]එතේන්;

  2-(2-ක්ලෝරෙතොක්සි) එතිල්2′-ක්ලෝරෙතිලෙදර්;

  2-(2-ක්ලෝරෙතොක්සි) එතිල්2'-ක්ලෝරෙතිලෙදර්;

  Bis(2-chloroethoxy)එතේන්

ඉඟි